REFERAT  FRÅ  ÅRSMØTE  I  GUTTA  PÅ TUR

                    Erevik  Grendahus 08.01.2015 - kl. 10.00.

        Det var 33 medlemmer frammøtt.

1) Innkalling og sakliste samr. godkjende.

2) Form. vart samr. vald til møteleiar.

    Bj.Kristiansen vald til ref.

3)Form. ref. årsmeldinga som vart godkjend med nokre uvesentlege merknader.

          Ole Mikal fekk applaus for innsatsen med krabbafest.

       4. Rekneskapen vart godkjend med følgjande merkande: Tilskot frå

           Wærtsilafondet og

          Finnås Kraftlag er på veg (utestaåande krav) Ein stor del av adm.utgifter gjeld skifte

          av batteri i hjartestartar.

      5a) Vedtak: Det vert vald ei nemnd som skal skaffa informasjon om saka fram til neste

          årsmøte. Dagfinn Hellen, Magne Halleraker,Torleiv Mæland og Harry Selsvold utgjer

          nemnda.

     5b) Vedtak: Taket på medlemstal vert fjerna. ( mot 2 stemmer)Styret får fullmakt til å ta

          inn nye medlemmer(samr.)

     6a) Vedtak: Del av vedtektene vert endra til: Pensjonistar - trygda over 60 år. Styret får   

          fullmakt til å ta inn nye medlemmer.

     6b) Vedtak. Årsmøte skal haldast i januar månad.

     7a)Turprogran våren 2015- endringar:

           Går fram av omarbeidd liste.

     7b) Det blei delt ut 2 diplomar for 200 turar, 2 plakettar for 250 turar, 4 krus for 300

          turar og 1 caps for 350 turar.

     8a) Nye styremedlemmer :

            Jan Westermoen - 2 år

            Harald Økland  - 2 år

       b) Arr. og festkomite: Harald Sortland - 2 år.

       c) Revisor: Martin Sørenes

       d) Valkomite: Dagfinn Hellen - 2 år.

   9a) Kontingenten vert uendra ( ikkje sak på årsmøtet)

      b)Krav til Bømlo Turlag om godtgjersle for 300 dugnadstimar.

      c)Det kan bli aktuelt med  nye kurs for bruk av hjartestartar og førstehjelp.

      d) Ønskje om tilbakemelding frå dugnadsansvarleg - til leiar.

  10. Framlegg frå Dagfinn Hellen om om endra funksjonstid ved ymse val - skal

      takast opp att på neste årsmøte